กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
Tuesday, 23 June 2020 07:13

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๒๕๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Download

หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Download

หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Download

 
ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Friday, 22 May 2020 02:57

ตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จของการรายงานทางการเงินของวัด

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของวัดที่มีข้อมูลรายงานบัญชีรายรับ - รายจ่าย


เอกสารดาวน์โหลด

จำนวนวัดที่ต้องดำเนินการในปี 2563

แบบสรุปบัญชีรายรับ - รายจ่าย ตามตัวชี้วัดที่ 1.1

 
คู่มือกระบวนงานการบริการผู้มาติดต่อราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Friday, 08 May 2020 07:51

คู่มือกระบวนงานการบริการผู้มาติดต่อราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 
แนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2563
Wednesday, 11 December 2019 08:51

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

รางวัลบริการภาครัฐ


รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ


รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

เอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2563

แนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 โดย นางสาววิริยา เนตรน้อย ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ร.

การสร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยการมีส่วนร่วม โดย ศ.ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน

การพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรมและการจัดการคุณภาพ โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

 
เอกสารประกอบการบรรยาย ตัวชี้วัด ปี 2563
Wednesday, 27 November 2019 06:51

เอกสารประกอบการบรรยาย

หัวข้อ การปฏิบัติราชการภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

(สำหรับการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562

เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ  โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ความสำเร็จของการรายงานทางการเงินของวัด
Wednesday, 22 May 2019 06:56

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละของวัดที่มีข้อมูล

รายงานบัญชีรายรับ – รายจ่าย

มีเป้าหมายให้วัดจัดส่งรายงานบัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) ตามแบบที่กำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ยกเว้นวัดในอนัมนิกายและจีนนิกาย) โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจะต้องดำเนินการดังนี้

๑. ชี้แจงการจัดทำรายงานทางการเงิน ตามแบบสรุปบัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้วัดรวบรวมรายการรับ - จ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ (แบบฟอร์มที่ ๑ สำหรับวัด)

๒. ติดตาม รวบรวม เก็บรักษารายงานทางการเงินของวัด (ตามข้อ ๑) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อร้องเรียนของวัดภายในจังหวัดของตน และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รายงานชื่อวัดที่ส่งรายงานการเงิน และรับรองความถูกต้องของรายชื่อวัดตามแบบสรุปรายชื่อวัดที่ส่งรายงานทางการเงินตามแบบที่กำหนด ประจำปี ๒๕๖๒ (แบบฟอร์มที่ ๒ สำหรับจังหวัด)

และส่งให้กลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ สำนักงานศาสนสมบัติ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยขอให้ส่งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล Excel ทาง e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

เอกสารดาวน์โหลด

๑. หนังสือที่ พศ ๐๐๐๕/๐๒๗๖๖

๒. เป้าหมายจำนวนวัดของแต่ละจังหวัด

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 12

คำสั่ง / ประกาศ

น่ารู้จาก ก.พ.ร.

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

108364
วันนี้วันนี้1
เมื่อวานเมื่อวาน1
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2
เดือนนี้เดือนนี้23
ผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชมรวม108364
IP :103.55.142.140
UNKNOWN


ค้นหาด้วย Google


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับ "ตัวชี้วัด" มากน้อยเพียงใด