กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
การจัดทำคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
Wednesday, 25 March 2015 01:37

 

Download

 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558

 แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

 แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการตาม พ.ร.บ. (สำหรับ User และ Reviewer)

**วิธีการเข้าสู่ระบบ**

 
ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Saturday, 07 March 2015 03:12

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของจำนวนวัดที่ผ่านเกณฑ์และรักษาเกณฑ์มาตรฐาน พศ. ได้

 ปฏิทินการดำเนินงาน

 แบบฟอร์มการรายงานผล


ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จในการจัดการและตอบสนองเรื่องร้องเรียน

 แผนการดำเนินงาน

 บันทึกการจัดการและตอบสนองเรื่องร้องเรียน

 ขั้นตอนการดำเนินงาน

 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ส่วนภูมิภาค

 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ส่วนกลาง

 หนังสือเวียน

  ตัวอย่างแผ่นพับ


ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 ปฏิทินการดำเนินงาน

 แผนการดำเนินงาน 

 แบบรายงานผลแต่ละตัวบ่งชี้

 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน


ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของจำนวนวัดที่มีฐานข้อมูลศาสนสมบัติฯครบถ้วนและข้อมูลรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนด

1.4.1 ร้อยละของจำนวนวัดที่มีฐานข้อมูลศาสนสมบัติของวัดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัดครบถ้วน

 ปฏิทินการดำเนินงาน 

 คำชี้แจงการดำเนินงาน

 แผนการดำเนินงานแต่ละจังหวัด

 แบบตรวจสอบยืนยันข้อมูลวัด

 แบบสำรวจข้อมูลศาสนสมบัติ

 

1.4.2 ร้อยละของจำนวนวัดที่มีข้อมูลรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนด

 คำชี้แจงการดำเนินงาน

 แผนการดำเนินงานแต่ละจังหวัด

 แบบสรุปรายชื่อวัด

 แบบสรุปบัญชีรับ-จ่าย

 
คู่มือกระบวนงานการบริการผู้มาติดต่อราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Tuesday, 11 November 2014 02:14

 โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

 ดาวน์โหลดคู่มือกระบวนงานบริการ

 
ผลคะแนนตัวชี้วัดปี ๒๕๕๗ ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
Thursday, 03 July 2014 09:57

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ส่วนกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เชิญกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้า   ชี้แจง ผลคะแนนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ :ตัวชี้วัดย่อย กระบวนงานจัดสรรเงิน       อุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต และเบิกจ่ายนิตยภัต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผลคะแนนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Read more...
 
การจัดทำแผนภูมิกระบวนงาน (Flow Chart) ตามภารกิจงาน
Wednesday, 02 July 2014 08:15

ส่วนศาสนสถานและควบคุมทะเบียนวัด กองพุทธศาสนสถาน เชิญกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าให้คำแนะนำในการจัดทำแผนภูมิกระบวนงาน

Read more...
 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จในการจัดการและตอบสนองเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ.2557
Tuesday, 03 June 2014 08:52

 รายละเอียดการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.2ระดับความสำเร็จในการจัดการและตอบสนองเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ.2557

แผนประชาสัมพันธ์    Plan
แผ่นพับ Brochure
 


Page 3 of 12

คำสั่ง / ประกาศ

น่ารู้จาก ก.พ.ร.

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

108245
วันนี้วันนี้1
เมื่อวานเมื่อวาน2
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้7
เดือนนี้เดือนนี้32
ผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชมรวม108245
IP :103.55.142.140
UNKNOWN


ค้นหาด้วย Google


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับ "ตัวชี้วัด" มากน้อยเพียงใด