กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จในการจัดการและตอบสนองเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ.2557
Tuesday, 03 June 2014 08:52

 รายละเอียดการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.2ระดับความสำเร็จในการจัดการและตอบสนองเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ.2557

แผนประชาสัมพันธ์    Plan
แผ่นพับ Brochure
 
สรุปภาพรวมตัวชี้วัด ที่ขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด ปี 2557
Tuesday, 20 May 2014 07:55

File Download

รายละเอียดประกอบด้วยชื่อตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ

และเป้าหมายของตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

KPI 57

 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จในการจัดการและตอบสนองเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ.2557
Tuesday, 29 April 2014 05:07

 

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน

HANDBOOK
 
ตัวชี้วัดที่7 การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2557
Monday, 10 March 2014 03:38

File Download

คำชี้แจงตัวชี้วัดที่ 7 Plain
เป้าหมายรายจังหวัด Goal
ตัวอย่างตารางรายงานผล Example
แบบตรวจสภาพ Form
 
ตัวชี้วัด1.3 ร้อยละของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ ของ สมศ. ปี พ.ศ.2557
Friday, 21 February 2014 08:40

คำชี้แจงประกอบการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ ของ สมศ.ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 กองพุทธศาสนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557

คู่มือการประเมินคุณภาพ Guide
เป้าหมายของจังหวัด Target
แบบรายงานผลการประเมินคุณภ Form

 
เพิ่มเติมตัวชี้วัด 2557
Thursday, 20 February 2014 06:36

ตัวชี้วัด:จำนวนวัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวัดต้นแบบ

รายละเอียดการดำเนินการ Plain
เป้าหมาย Goal
แบบฟอร์มการรายงานผล Form

 


ตัวชี้วัด:จำนวนวัดที่มีไวยาวัจกรและ/หรือกรรมการวัด ซึ่งผ่านการอบรมและผ่านเกณฑ์การทดสอบ

คำชี้แจง Plain
เป้าหมาย Total Goal
ตารางรายงานผล Form
ข้อสอบการจัดให้เช่าที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ Exam

 


ตัวชี้วัด:จำนวนที่เพิ่มขึ้นของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด(สธจ.) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น

ปฏิทินงาน Calender
เกณฑ์มาตรฐาน Norm
ขั้นตอนการเสนอขอเป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น WorkFlow
แบบรายงาน Form
PowerPoint PowerPoint

 


ตัวชี้วัด:ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการจัดการปัญหาเร่งด่วนของพระพุทธศาสนา

คู่มือการดำเนินงานตามตัวชี้วัด Plain
แผนภูมิกระบวนการ Flow
แบบรายงานผล Form1
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Form2
แผ่นพับ Brochure
 


Page 4 of 12

คำสั่ง / ประกาศ

น่ารู้จาก ก.พ.ร.

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

108364
วันนี้วันนี้1
เมื่อวานเมื่อวาน1
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2
เดือนนี้เดือนนี้23
ผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชมรวม108364
IP :103.55.142.140
UNKNOWN


ค้นหาด้วย Google


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับ "ตัวชี้วัด" มากน้อยเพียงใด