กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ ๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปที่มีการปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น
Monday, 13 May 2019 08:15

ตัวชี้วัดที่ ๑ ระชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปที่มีการปฏิบัติตาม

หลักคำสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น

เป็นตัวชี้วัดที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในองค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามภารกิจ (Function Base) เพื่อให้สอดรับกับการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ตัวชี้วัด “ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น” ตัวชี้วัดนี้จึงเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชากรทั่วประเทศที่มีอายุตั้งแต่ ๑๓ ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา

เอกสารดาวน์โหลด

๑. แบบสอบถามความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชน

(สำรวจความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปทั่วประเทศ ต่อการปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน)

๒. แนวทางการดำเนินการ

๓. คู่มือการบันทึกข้อมูล

 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
Monday, 13 May 2019 07:44

 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
เอกสารประกอบการดำเนินงานตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๑
Tuesday, 23 January 2018 05:56

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ร้อยละของวัดที่มีข้อมูลรายงานบัญชีรายรับ-รายจ่าย

ตามมาตรฐานที่กำหนด

เอกสารดาวน์โหลด

V

V

คำชี้แจง+สรุปจำนวนวัด

รายชื่อวัดปี ๒๕๖๑

แบบฟอร์ม

 
เอกสารเผยแพร่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Thursday, 15 June 2017 02:44

 

หนังสือผลงานนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 


 

                       

แผ่นพับการทำความเข้าใจและเข้าถึง

คู่มือสำหรับประชาชน

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 
เอกสารประกอบการดำเนินงานตัวชี้วัด
Wednesday, 01 March 2017 03:36

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ร้อยละของวัดที่มีข้อมูลรายงานบัญชีรายรับ-รายจ่าย

เอกสารดาวน์โหลด

V

เอกสารประกอบการดำเนินงาน

 ทะเบียนวัด แยกรายจังหวัด 

Power Point 

 
ตัวชี้วัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
Wednesday, 01 March 2017 02:55

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

V

ตัวชี้วัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี๒๕๖๐

 


Page 2 of 12

คำสั่ง / ประกาศ

น่ารู้จาก ก.พ.ร.

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

108364
วันนี้วันนี้1
เมื่อวานเมื่อวาน1
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2
เดือนนี้เดือนนี้23
ผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชมรวม108364
IP :103.55.142.140
UNKNOWN


ค้นหาด้วย Google


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับ "ตัวชี้วัด" มากน้อยเพียงใด