กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
เอกสารเผยแพร่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Thursday, 15 June 2017 02:44

 

หนังสือผลงานนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 


 

                       

แผ่นพับการทำความเข้าใจและเข้าถึง

คู่มือสำหรับประชาชน

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 
เอกสารประกอบการดำเนินงานตัวชี้วัด
Wednesday, 01 March 2017 03:36

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ร้อยละของวัดที่มีข้อมูลรายงานบัญชีรายรับ-รายจ่าย

เอกสารดาวน์โหลด

V

เอกสารประกอบการดำเนินงาน

 ทะเบียนวัด แยกรายจังหวัด 

Power Point 

 
ตัวชี้วัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
Wednesday, 01 March 2017 02:55

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

V

ตัวชี้วัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี๒๕๖๐

 
ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
Wednesday, 10 February 2016 02:14

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของจำนวนวัดที่ผ่านเกณฑ์และรักษาเกณฑ์มาตรฐาน พศ. ได้

เอกสารดาวน์โหลด

Gifts mini graphicsปฏิทินการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๑.๑

Gifts mini graphicsแบบประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาวัด ประจำปี ๒๕๕๙ (แบบฟอร์มที่๑)

Gifts mini graphicsแบบฟอร์มสรุปรายชื่อวัดที่ผ่านเกณฑ์ (แบบฟอร์มที่ ๒)

Gifts mini graphicsPower Point ตัวชี้วัดที่ ๑.๑


ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่สามารถดำเนินการจัดการได้ตามมาตรฐานงานที่กำหนด

เอกสารดาวน์โหลด

Gifts mini graphicsหนังสือแจ้งเวียน

Gifts mini graphicsขั้นตอนการปฏิบัติงานตัวชี้วัดที่ ๑.๒

Gifts mini graphicsแผนงาน / มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

Gifts mini graphicsบันทึกการจัดการและตอบสนองเรื่องร้องเรียน

Gifts mini graphicsรายงานสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน

Gifts mini graphicsPower Point ตัวชี้วัดที่ ๑.๒


ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสำเร็จของการติดตามและจัดทำแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เอกสารดาวน์โหลด

Gifts mini graphicsปฏิทินการปฏิบัติงาน

Gifts mini graphicsแผนดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑.

Gifts mini graphicsแบบฟอร์มรายงานกิจกรรม

Gifts mini graphicsแบบรายงานการดำเนินงาน

Gifts mini graphicsPower Point ตัวชี้วัดที่ ๑.


ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ร้อยละของจำนวนวัดที่มีฐานข้อมูลศาสนสมบัติครบถ้วน

เอกสารดาวน์โหลด

Gifts mini graphicsคำชี้แจงการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๑.๔

Gifts mini graphicsแบบสำรวจข้อมูลศาสนสมบัติของวัด

Gifts mini graphicsแบบตรวจสอบยืนยันข้อมูลศาสนสมบัติวัด

Gifts mini graphicsแผนการดำเนินงานแต่ละจังหวัด

Gifts mini graphicsPower Point ตัวชี้วัดที่ ๑.๔


ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ ร้อยละของจำนวนวัดที่มีฐานข้อมูลรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนด

เอกสารดาวน์โหลด

Gifts mini graphicsคำชี้แจงการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๑.๕

Gifts mini graphicsแบบสรุปรายชื่อวัดที่ส่งรายงานทางการเงิน

Gifts mini graphicsแบบสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย

Gifts mini graphicsแผนการดำเนินงานแต่ละจังหวัด

Gifts mini graphicsคู่มือการจัดทำบัญชีวัด

Gifts mini graphicsPower Point ตัวชี้วัดที่ ๑.

 
การจัดทำคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
Wednesday, 25 March 2015 01:37

 

Download

 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558

 แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

 แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการตาม พ.ร.บ. (สำหรับ User และ Reviewer)

**วิธีการเข้าสู่ระบบ**

 
ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Saturday, 07 March 2015 03:12

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของจำนวนวัดที่ผ่านเกณฑ์และรักษาเกณฑ์มาตรฐาน พศ. ได้

 ปฏิทินการดำเนินงาน

 แบบฟอร์มการรายงานผล


ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จในการจัดการและตอบสนองเรื่องร้องเรียน

 แผนการดำเนินงาน

 บันทึกการจัดการและตอบสนองเรื่องร้องเรียน

 ขั้นตอนการดำเนินงาน

 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ส่วนภูมิภาค

 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ส่วนกลาง

 หนังสือเวียน

  ตัวอย่างแผ่นพับ


ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 ปฏิทินการดำเนินงาน

 แผนการดำเนินงาน 

 แบบรายงานผลแต่ละตัวบ่งชี้

 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน


ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของจำนวนวัดที่มีฐานข้อมูลศาสนสมบัติฯครบถ้วนและข้อมูลรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนด

1.4.1 ร้อยละของจำนวนวัดที่มีฐานข้อมูลศาสนสมบัติของวัดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัดครบถ้วน

 ปฏิทินการดำเนินงาน 

 คำชี้แจงการดำเนินงาน

 แผนการดำเนินงานแต่ละจังหวัด

 แบบตรวจสอบยืนยันข้อมูลวัด

 แบบสำรวจข้อมูลศาสนสมบัติ

 

1.4.2 ร้อยละของจำนวนวัดที่มีข้อมูลรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนด

 คำชี้แจงการดำเนินงาน

 แผนการดำเนินงานแต่ละจังหวัด

 แบบสรุปรายชื่อวัด

 แบบสรุปบัญชีรับ-จ่าย

 


Page 2 of 11

คำสั่ง / ประกาศ

น่ารู้จาก ก.พ.ร.

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

108147
วันนี้วันนี้1
เมื่อวานเมื่อวาน1
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1
เดือนนี้เดือนนี้23
ผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชมรวม108147
IP :103.55.142.140
UNKNOWN


ค้นหาด้วย Google


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับ "ตัวชี้วัด" มากน้อยเพียงใด