กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ PDF Print E-mail
Wednesday, 10 February 2016 02:14

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของจำนวนวัดที่ผ่านเกณฑ์และรักษาเกณฑ์มาตรฐาน พศ. ได้

เอกสารดาวน์โหลด

Gifts mini graphicsปฏิทินการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๑.๑

Gifts mini graphicsแบบประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาวัด ประจำปี ๒๕๕๙ (แบบฟอร์มที่๑)

Gifts mini graphicsแบบฟอร์มสรุปรายชื่อวัดที่ผ่านเกณฑ์ (แบบฟอร์มที่ ๒)

Gifts mini graphicsPower Point ตัวชี้วัดที่ ๑.๑


ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่สามารถดำเนินการจัดการได้ตามมาตรฐานงานที่กำหนด

เอกสารดาวน์โหลด

Gifts mini graphicsหนังสือแจ้งเวียน

Gifts mini graphicsขั้นตอนการปฏิบัติงานตัวชี้วัดที่ ๑.๒

Gifts mini graphicsแผนงาน / มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

Gifts mini graphicsบันทึกการจัดการและตอบสนองเรื่องร้องเรียน

Gifts mini graphicsรายงานสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน

Gifts mini graphicsPower Point ตัวชี้วัดที่ ๑.๒


ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสำเร็จของการติดตามและจัดทำแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เอกสารดาวน์โหลด

Gifts mini graphicsปฏิทินการปฏิบัติงาน

Gifts mini graphicsแผนดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑.

Gifts mini graphicsแบบฟอร์มรายงานกิจกรรม

Gifts mini graphicsแบบรายงานการดำเนินงาน

Gifts mini graphicsPower Point ตัวชี้วัดที่ ๑.


ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ร้อยละของจำนวนวัดที่มีฐานข้อมูลศาสนสมบัติครบถ้วน

เอกสารดาวน์โหลด

Gifts mini graphicsคำชี้แจงการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๑.๔

Gifts mini graphicsแบบสำรวจข้อมูลศาสนสมบัติของวัด

Gifts mini graphicsแบบตรวจสอบยืนยันข้อมูลศาสนสมบัติวัด

Gifts mini graphicsแผนการดำเนินงานแต่ละจังหวัด

Gifts mini graphicsPower Point ตัวชี้วัดที่ ๑.๔


ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ ร้อยละของจำนวนวัดที่มีฐานข้อมูลรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนด

เอกสารดาวน์โหลด

Gifts mini graphicsคำชี้แจงการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๑.๕

Gifts mini graphicsแบบสรุปรายชื่อวัดที่ส่งรายงานทางการเงิน

Gifts mini graphicsแบบสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย

Gifts mini graphicsแผนการดำเนินงานแต่ละจังหวัด

Gifts mini graphicsคู่มือการจัดทำบัญชีวัด

Gifts mini graphicsPower Point ตัวชี้วัดที่ ๑.

 

คำสั่ง / ประกาศ

น่ารู้จาก ก.พ.ร.

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

107725
วันนี้วันนี้1
เมื่อวานเมื่อวาน2
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้5
เดือนนี้เดือนนี้21
ผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชมรวม107725
IP :103.55.142.140
UNKNOWN


ค้นหาด้วย Google


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับ "ตัวชี้วัด" มากน้อยเพียงใด