กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
อำนาจหน้าที่่

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้ง

การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 อาจจะยังมีปัญหาในการปฏิบัติเกิดขึ้น เพราะหลายอย่างเป็นสิ่งใหม่ และเป็นเพียงการเริ่มต้น ยังมีภารกิจอีกหลายประการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ต้องมี “ เจ้าภาพ ” ในการบริหารจัดการกระบวนการพัฒนาระบบราชการ ในแต่ละส่วนราชการ ทั้งระดับกระทรวง และระดับกรม ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ มาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 และรายงานต่อ ก.พ.ร.


ภารกิจ

พัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โดยนำวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

บทบาท

- เป็นผู้วางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงาน 
- เป็นผู้ประสานงาน / ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
- เป็นผู้กำกับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- พิจารณา เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหารภายในกรม / กระทรวง ให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งครอบคลุมถึงการปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ การปรับกลไกวิธีการบริหารราชการ วิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการ ระบบบุคลากรภายในกระทรวง / กรม และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการในกระทรวง / กรม

- ประสานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม / กระทรวง เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
 

คำสั่ง / ประกาศ

น่ารู้จาก ก.พ.ร.

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

108364
วันนี้วันนี้1
เมื่อวานเมื่อวาน1
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2
เดือนนี้เดือนนี้23
ผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชมรวม108364
IP :103.55.142.140
UNKNOWN


ค้นหาด้วย Google


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับ "ตัวชี้วัด" มากน้อยเพียงใด