16 ก.ย. 2563 - ตรวจประเมินสถาบันพระสังฆาธิการ

วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เขตตรวจราชการส่วนกลาง โดยมีนายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานกรรมการ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะกรรมการฯ ดำเนินการปฏิบัติราชการตรวจประเมินฯ สถาบันพระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงาน และการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานตามแนวนโยบายการพัฒนาระบบราชการ และยังเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานและปรับปรุงงานให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานต่อไป ณ สถาบันพระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

  

  คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3235