11 ก.ย. 2563 - ตรวจประเมินกองพุทธศาสนสถาน

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เขตตรวจราชการส่วนกลาง โดยมีนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการฯ ดำเนินการปฏิบัติราชการตรวจประเมินฯ กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงาน และการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานตามแนวนโยบายการพัฒนาระบบราชการ และยังเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานและปรับปรุงงานให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานต่อไป

   

   คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3207