ตัวชี้วัดที่ 3 ความสำเร็จของการพัฒนาระบบการรายงานทางการเงินของวัด

ไฟล์เอกสารประกอบ
คำชี้แจงประกอบการจัดทำตัวชี้วัด ร้อยละของวัดที่มีข้อมูลรายงานบัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
แบบที่ 1 สำหรับวัด : แบบสรุปบัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2565 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565) |
แบบที่ 2 สำหรับจังหวัด : แบบสรุปรายชื่อวัดที่ส่งรายงานการเงินตามแบบที่กำหนด ประจำปี 2565 |
ตัวอย่างสรุปบัญชีรายรับ - รายจ่าย |
จำนวนวัดเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดต้องดำเนินการ |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 67,101