การสำรวจข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อประกอบการรายงานผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอสำรวจข้อมูลสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เพื่อประกอบการรายงานผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ทางระบบออนไลน์ Google Forms

https://drive.google.com/drive/folders/16Y5h07qC5vltLmZ5kMmdOf3ukQM8fJ5-?usp=sharing

จำนวน 4 ประเด็น ดังนี้
1. ข้อมูลบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่เป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
2. ข้อมูลรางวัลที่ พศจ. ได้รับจากหน่วยงานภายนอก
3. ข้อมูลรางวัลที่บุคลากรในสังกัด ได้รับจากหน่วยงานภายนอก
4. ข้อมูลบุคลากรในสังกัดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอก ทั้งในระดับ ประเทศและต่างประเทศ
จึงขอความอนุเคราะห์พศจ. ดำเนินการตอบข้อมูลภายในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบฟอร์ม - 1.การสำรวจข้อมูลจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”.xlsx |
แบบฟอร์ม - 2.การสำรวจรางวัลที่ พศจ. ได้รับจากหน่วยงานภายนอก .xlsx |
แบบฟอร์ม - 3.การสำรวจรางวัลที่บุคลากรในสังกัด ได้รับจากหน่วยงานภายนอก .xlsx |
แบบฟอร์ม - 4.การสำรวจรายชื่อบุคลากรในสังกัดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอก ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ .xlsx |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,477