กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
เอกสารประกอบการบรรยาย ตัวชี้วัด ปี 2563
Wednesday, 27 November 2019 06:51

เอกสารประกอบการบรรยาย

หัวข้อ การปฏิบัติราชการภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

(สำหรับการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562

เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ  โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ความสำเร็จของการรายงานทางการเงินของวัด
Wednesday, 22 May 2019 06:56

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละของวัดที่มีข้อมูล

รายงานบัญชีรายรับ – รายจ่าย

มีเป้าหมายให้วัดจัดส่งรายงานบัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) ตามแบบที่กำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ยกเว้นวัดในอนัมนิกายและจีนนิกาย) โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจะต้องดำเนินการดังนี้

๑. ชี้แจงการจัดทำรายงานทางการเงิน ตามแบบสรุปบัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้วัดรวบรวมรายการรับ - จ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ (แบบฟอร์มที่ ๑ สำหรับวัด)

๒. ติดตาม รวบรวม เก็บรักษารายงานทางการเงินของวัด (ตามข้อ ๑) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อร้องเรียนของวัดภายในจังหวัดของตน และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รายงานชื่อวัดที่ส่งรายงานการเงิน และรับรองความถูกต้องของรายชื่อวัดตามแบบสรุปรายชื่อวัดที่ส่งรายงานทางการเงินตามแบบที่กำหนด ประจำปี ๒๕๖๒ (แบบฟอร์มที่ ๒ สำหรับจังหวัด)

และส่งให้กลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ สำนักงานศาสนสมบัติ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยขอให้ส่งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล Excel ทาง e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

เอกสารดาวน์โหลด

๑. หนังสือที่ พศ ๐๐๐๕/๐๒๗๖๖

๒. เป้าหมายจำนวนวัดของแต่ละจังหวัด

 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปที่มีการปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น
Monday, 13 May 2019 08:15

ตัวชี้วัดที่ ๑ ระชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปที่มีการปฏิบัติตาม

หลักคำสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น

เป็นตัวชี้วัดที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในองค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามภารกิจ (Function Base) เพื่อให้สอดรับกับการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ตัวชี้วัด “ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น” ตัวชี้วัดนี้จึงเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชากรทั่วประเทศที่มีอายุตั้งแต่ ๑๓ ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา

เอกสารดาวน์โหลด

๑. แบบสอบถามความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชน

(สำรวจความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปทั่วประเทศ ต่อการปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน)

๒. แนวทางการดำเนินการ

๓. คู่มือการบันทึกข้อมูล

 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
Monday, 13 May 2019 07:44

 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
เอกสารประกอบการดำเนินงานตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๑
Tuesday, 23 January 2018 05:56

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ร้อยละของวัดที่มีข้อมูลรายงานบัญชีรายรับ-รายจ่าย

ตามมาตรฐานที่กำหนด

เอกสารดาวน์โหลด

V

V

คำชี้แจง+สรุปจำนวนวัด

รายชื่อวัดปี ๒๕๖๑

แบบฟอร์ม

 
เอกสารเผยแพร่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Thursday, 15 June 2017 02:44

 

หนังสือผลงานนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 


 

                       

แผ่นพับการทำความเข้าใจและเข้าถึง

คู่มือสำหรับประชาชน

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 11

คำสั่ง / ประกาศ

น่ารู้จาก ก.พ.ร.

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

108070
วันนี้วันนี้1
เมื่อวานเมื่อวาน1
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1
เดือนนี้เดือนนี้9
ผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชมรวม108070
IP :103.55.142.140
UNKNOWN


ค้นหาด้วย Google


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับ "ตัวชี้วัด" มากน้อยเพียงใด