กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
แนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2563
Wednesday, 11 December 2019 08:51

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

รางวัลบริการภาครัฐ


รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ


รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

เอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2563

แนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 โดย นางสาววิริยา เนตรน้อย ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ร.

การสร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยการมีส่วนร่วม โดย ศ.ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน

การพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรมและการจัดการคุณภาพ โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

 
เอกสารประกอบการบรรยาย ตัวชี้วัด ปี 2563
Wednesday, 27 November 2019 06:51

เอกสารประกอบการบรรยาย

หัวข้อ การปฏิบัติราชการภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

(สำหรับการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562

เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ  โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ความสำเร็จของการรายงานทางการเงินของวัด
Wednesday, 22 May 2019 06:56

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละของวัดที่มีข้อมูล

รายงานบัญชีรายรับ – รายจ่าย

มีเป้าหมายให้วัดจัดส่งรายงานบัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) ตามแบบที่กำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ยกเว้นวัดในอนัมนิกายและจีนนิกาย) โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจะต้องดำเนินการดังนี้

๑. ชี้แจงการจัดทำรายงานทางการเงิน ตามแบบสรุปบัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้วัดรวบรวมรายการรับ - จ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ (แบบฟอร์มที่ ๑ สำหรับวัด)

๒. ติดตาม รวบรวม เก็บรักษารายงานทางการเงินของวัด (ตามข้อ ๑) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อร้องเรียนของวัดภายในจังหวัดของตน และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รายงานชื่อวัดที่ส่งรายงานการเงิน และรับรองความถูกต้องของรายชื่อวัดตามแบบสรุปรายชื่อวัดที่ส่งรายงานทางการเงินตามแบบที่กำหนด ประจำปี ๒๕๖๒ (แบบฟอร์มที่ ๒ สำหรับจังหวัด)

และส่งให้กลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ สำนักงานศาสนสมบัติ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยขอให้ส่งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล Excel ทาง e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

เอกสารดาวน์โหลด

๑. หนังสือที่ พศ ๐๐๐๕/๐๒๗๖๖

๒. เป้าหมายจำนวนวัดของแต่ละจังหวัด

 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปที่มีการปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น
Monday, 13 May 2019 08:15

ตัวชี้วัดที่ ๑ ระชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปที่มีการปฏิบัติตาม

หลักคำสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น

เป็นตัวชี้วัดที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในองค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามภารกิจ (Function Base) เพื่อให้สอดรับกับการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ตัวชี้วัด “ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น” ตัวชี้วัดนี้จึงเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชากรทั่วประเทศที่มีอายุตั้งแต่ ๑๓ ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา

เอกสารดาวน์โหลด

๑. แบบสอบถามความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชน

(สำรวจความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปทั่วประเทศ ต่อการปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน)

๒. แนวทางการดำเนินการ

๓. คู่มือการบันทึกข้อมูล

 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
Monday, 13 May 2019 07:44

 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
เอกสารประกอบการดำเนินงานตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๑
Tuesday, 23 January 2018 05:56

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ร้อยละของวัดที่มีข้อมูลรายงานบัญชีรายรับ-รายจ่าย

ตามมาตรฐานที่กำหนด

เอกสารดาวน์โหลด

V

V

คำชี้แจง+สรุปจำนวนวัด

รายชื่อวัดปี ๒๕๖๑

แบบฟอร์ม

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 11

คำสั่ง / ประกาศ

น่ารู้จาก ก.พ.ร.

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

108147
วันนี้วันนี้1
เมื่อวานเมื่อวาน1
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1
เดือนนี้เดือนนี้23
ผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชมรวม108147
IP :103.55.142.140
UNKNOWN


ค้นหาด้วย Google


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับ "ตัวชี้วัด" มากน้อยเพียงใด