กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
Wednesday, 10 February 2016 02:14

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของจำนวนวัดที่ผ่านเกณฑ์และรักษาเกณฑ์มาตรฐาน พศ. ได้

เอกสารดาวน์โหลด

Gifts mini graphicsปฏิทินการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๑.๑

Gifts mini graphicsแบบประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาวัด ประจำปี ๒๕๕๙ (แบบฟอร์มที่๑)

Gifts mini graphicsแบบฟอร์มสรุปรายชื่อวัดที่ผ่านเกณฑ์ (แบบฟอร์มที่ ๒)

Gifts mini graphicsPower Point ตัวชี้วัดที่ ๑.๑


ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่สามารถดำเนินการจัดการได้ตามมาตรฐานงานที่กำหนด

เอกสารดาวน์โหลด

Gifts mini graphicsหนังสือแจ้งเวียน

Gifts mini graphicsขั้นตอนการปฏิบัติงานตัวชี้วัดที่ ๑.๒

Gifts mini graphicsแผนงาน / มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

Gifts mini graphicsบันทึกการจัดการและตอบสนองเรื่องร้องเรียน

Gifts mini graphicsรายงานสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน

Gifts mini graphicsPower Point ตัวชี้วัดที่ ๑.๒


ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสำเร็จของการติดตามและจัดทำแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เอกสารดาวน์โหลด

Gifts mini graphicsปฏิทินการปฏิบัติงาน

Gifts mini graphicsแผนดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑.

Gifts mini graphicsแบบฟอร์มรายงานกิจกรรม

Gifts mini graphicsแบบรายงานการดำเนินงาน

Gifts mini graphicsPower Point ตัวชี้วัดที่ ๑.


ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ร้อยละของจำนวนวัดที่มีฐานข้อมูลศาสนสมบัติครบถ้วน

เอกสารดาวน์โหลด

Gifts mini graphicsคำชี้แจงการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๑.๔

Gifts mini graphicsแบบสำรวจข้อมูลศาสนสมบัติของวัด

Gifts mini graphicsแบบตรวจสอบยืนยันข้อมูลศาสนสมบัติวัด

Gifts mini graphicsแผนการดำเนินงานแต่ละจังหวัด

Gifts mini graphicsPower Point ตัวชี้วัดที่ ๑.๔


ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ ร้อยละของจำนวนวัดที่มีฐานข้อมูลรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนด

เอกสารดาวน์โหลด

Gifts mini graphicsคำชี้แจงการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๑.๕

Gifts mini graphicsแบบสรุปรายชื่อวัดที่ส่งรายงานทางการเงิน

Gifts mini graphicsแบบสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย

Gifts mini graphicsแผนการดำเนินงานแต่ละจังหวัด

Gifts mini graphicsคู่มือการจัดทำบัญชีวัด

Gifts mini graphicsPower Point ตัวชี้วัดที่ ๑.

 
การจัดทำคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
Wednesday, 25 March 2015 01:37

 

Download

 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558

 แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

 แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการตาม พ.ร.บ. (สำหรับ User และ Reviewer)

**วิธีการเข้าสู่ระบบ**

 
ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Saturday, 07 March 2015 03:12

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของจำนวนวัดที่ผ่านเกณฑ์และรักษาเกณฑ์มาตรฐาน พศ. ได้

 ปฏิทินการดำเนินงาน

 แบบฟอร์มการรายงานผล


ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จในการจัดการและตอบสนองเรื่องร้องเรียน

 แผนการดำเนินงาน

 บันทึกการจัดการและตอบสนองเรื่องร้องเรียน

 ขั้นตอนการดำเนินงาน

 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ส่วนภูมิภาค

 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ส่วนกลาง

 หนังสือเวียน

  ตัวอย่างแผ่นพับ


ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 ปฏิทินการดำเนินงาน

 แผนการดำเนินงาน 

 แบบรายงานผลแต่ละตัวบ่งชี้

 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน


ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของจำนวนวัดที่มีฐานข้อมูลศาสนสมบัติฯครบถ้วนและข้อมูลรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนด

1.4.1 ร้อยละของจำนวนวัดที่มีฐานข้อมูลศาสนสมบัติของวัดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัดครบถ้วน

 ปฏิทินการดำเนินงาน 

 คำชี้แจงการดำเนินงาน

 แผนการดำเนินงานแต่ละจังหวัด

 แบบตรวจสอบยืนยันข้อมูลวัด

 แบบสำรวจข้อมูลศาสนสมบัติ

 

1.4.2 ร้อยละของจำนวนวัดที่มีข้อมูลรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนด

 คำชี้แจงการดำเนินงาน

 แผนการดำเนินงานแต่ละจังหวัด

 แบบสรุปรายชื่อวัด

 แบบสรุปบัญชีรับ-จ่าย

 
คู่มือกระบวนงานการบริการผู้มาติดต่อราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Tuesday, 11 November 2014 02:14

 โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

 ดาวน์โหลดคู่มือกระบวนงานบริการ

 
ผลคะแนนตัวชี้วัดปี ๒๕๕๗ ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
Thursday, 03 July 2014 09:57

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ส่วนกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เชิญกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้า   ชี้แจง ผลคะแนนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ :ตัวชี้วัดย่อย กระบวนงานจัดสรรเงิน       อุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต และเบิกจ่ายนิตยภัต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผลคะแนนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Read more...
 
การจัดทำแผนภูมิกระบวนงาน (Flow Chart) ตามภารกิจงาน
Wednesday, 02 July 2014 08:15

ส่วนศาสนสถานและควบคุมทะเบียนวัด กองพุทธศาสนสถาน เชิญกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าให้คำแนะนำในการจัดทำแผนภูมิกระบวนงาน

Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 10

คำสั่ง / ประกาศ

น่ารู้จาก ก.พ.ร.

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

106916
วันนี้วันนี้1
เมื่อวานเมื่อวาน1
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้7
เดือนนี้เดือนนี้31
ผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชมรวม106916
IP :103.55.142.140
UNKNOWN


ค้นหาด้วย Google


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับ "ตัวชี้วัด" มากน้อยเพียงใด