1 เม.ย. 64 - พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับผู้อำนวยการสำนัก/สำนักงาน/กอง/กลุ่มขึ้นตรงในส่วนกลาง ซึ่งได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จำนวน ๓ มิติ ประกอบด้วย มิติการประเมินประสิทธิผล น้ำหนักร้อยละ ๗๐ มิติการประเมินประสิทธิภาพ น้ำหนักร้อยละ ๒๐ และมิติการพัฒนาองค์การ น้ำหนักร้อยละ ๑๐ โดยให้ทุกหน่วยงานเสนอตัวชี้วัดในมิติการประเมินประสิทธิผล จำนวน ๑ กลุ่มงาน ๑ ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดสำหรับการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่ ๒ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

    

  

  

  

  

ขอบคุณภาพและข่าว จากกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 67,094