อำนาจหน้าที่/ภารกิจ

 อำนาจหน้าที่ 

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้ง

          การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 อาจจะยังมีปัญหาในการปฏิบัติเกิดขึ้น เพราะหลายอย่างเป็นสิ่งใหม่ และเป็นเพียงการเริ่มต้น ยังมีภารกิจอีกหลายประการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ต้องมี “เจ้าภาพ” ในการบริหารจัดการกระบวนการพัฒนาระบบราชการ ในแต่ละส่วนราชการทั้งระดับกระทรวง และระดับกรม ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ มาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และรายงานต่อ ก.พ.ร.

 

 ภารกิจ 

พัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โดยนำวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 บทบาท 

- เป็นผู้วางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

- เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงาน

- เป็นผู้ประสานงาน / ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

- เป็นผู้กำกับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

- พิจารณา เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหารภายในกรม/กระทรวง ให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งครอบคลุมถึงการปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ การปรับกลไกวิธีการบริหารราชการ วิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการ ระบบบุคลากรภายในกระทรวง/กรม และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการในกระทรวง/กรม

- ประสานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในกรม/กระทรวง เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 ขอบเขตการทำงาน 

1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยจัดทำ ::
   - แผนยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงาน รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
   - Organization & Individual Scorecards (KPIs) 
   - การทบทวนผลงานและการจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ประจำปี 
   - ข้อตกลงว่าด้วยผลงาน /การใช้ทรัพยากรในส่วนราชการ

2. การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำ ::

- เป้าหมายและแผนการเพิ่มผลผลิต / ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วนราชการให้ชัดเจน

- การวัดประสิทธิภาพการทำงานโดยคิดคำนวณอัตราส่วน อาทิ Cost per unit of output และ Cases per worker เพื่อปรับปรุงและยกระดับการทำงานให้ดีขึ้นตลอดเวลา

- การจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างส่วนราชการ

- การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ 

3. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process simplification) โดยจัดทำ::

- แผนผังกระบวนงานการให้บริการ / คู่มือบริการประชาชน

- การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานใหม่

- การปรับปรุงและประกาศระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน

- การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานแล้วเสร็จที่ชัดเจน

4. การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยจัดทำ ::

 - คู่มือการติดต่อราชการ

 - แบบสำรวจความคิดเห็น / แบบร้องเรียนของผู้รับบริการ   

- แผนภูมิองค์กรระบุชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หมายเลขโทรศัพท์

- การประชุมประจำปีระหว่างผู้บริหารส่วนราชการกับผู้รับบริการ หรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงาน

5. การพัฒนาบุคลากรและการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมของข้าราชการ


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 67,070