อำนาจหน้าที่/ภารกิจ

 อำนาจหน้าที่ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
     (๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ผู้อํานวยการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ภายในสํานักงาน
     (๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน 
     (๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และส่วนราชการในสํานักงาน
     (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย 
 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 140,486