อำนาจหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 อำนาจหน้าที่ 


เหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้ง

การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 อาจจะยังมีปัญหาในการปฏิบัติเกิดขึ้น เพราะหลายอย่างเป็นสิ่งใหม่ และเป็นเพียงการเริ่มต้น ยังมีภารกิจอีกหลายประการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ต้องมี “ เจ้าภาพ ” ในการบริหารจัดการกระบวนการพัฒนาระบบราชการ ในแต่ละส่วนราชการ ทั้งระดับกระทรวง และระดับกรม ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ มาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 และรายงานต่อ ก.พ.ร.

ภารกิจ

พัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โดยนำวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

บทบาท

- เป็นผู้วางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงาน 
- เป็นผู้ประสานงาน / ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
- เป็นผู้กำกับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- พิจารณา เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหารภายในกรม / กระทรวง ให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งครอบคลุมถึงการปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ การปรับกลไกวิธีการบริหารราชการ วิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการ ระบบบุคลากรภายในกระทรวง / กรม และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการในกระทรวง / กรม

- ประสานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม / กระทรวง เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายคะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,450