11 ก.พ. 2564 - PMQA 4.0 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) เพื่อให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ ๔.๐ ในหมวด ๖ การมุ้งเน้นระบบปฏิบัติการ ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (หลังที่ ๒)

        

ขอบคุณภาพและข่าว จากกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 140,486