11 ก.ย. 2563 - ตรวจประเมินสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เขตตรวจราชการส่วนกลาง โดยมีนางกณิกนันต์ ล้อสีทอง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการฯ ดำเนินการปฏิบัติราชการตรวจประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานตามแนวนโยบายการพัฒนาระบบราชการ และยังเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานและปรับปรุงงานให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานต่อไป

   

  คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3275