4 ก.พ. 2564 - PMQA 4.0 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ในหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 

  

  

ขอบคุณภาพข่าวจาก กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,463