คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 1264/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานะของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ไฟล์เอกสารประกอบ
คกก.PMQA 64.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,481