ตัวชี้วัดที่ 5 ความสำเร็จของการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ของประชาชนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามหลักธรรม

ไฟล์เอกสารประกอบ
1. แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5 ความสำเร็จของการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ของประชาชนฯ |
2. คู่มือการบันทึกข้อมูล |
3. แบบสำรวจความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา |
4. QR Code แบบสำรวจออนไลน์ |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 67,084