ขอบเขตการทำงาน

1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยจัดทำ ::-
- แผนยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงาน รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง
- Organization & Individual Scorecards ( KPIs )
- การทบทวนผลงานและการจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ประจำปี
- ข้อตกลงว่าด้วยผลงาน /การใช้ทรัพยากรในส่วนราชการ

2. การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำ ::-
- เป้าหมายและแผนการเพิ่มผลผลิต / ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วนราชการให้ชัดเจน
- การวัดประสิทธิภาพการทำงานโดยคิดคำนวณอัตราส่วน อาทิ cost per unit of output และ cases per worker เพื่อปรับปรุงและยกระดับการทำงานให้ดีขึ้นตลอดเวลา - การจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างส่วนราชการ

3. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( process simplification ) โดยจัดทำ ::-
- แผนภูมิขั้นตอนการอนุญาต อนุมัติ จดทะเบียน หรือการปฏิบัติราชการ
- การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานใหม่
- การปรับปรุงและประกาศระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
- ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ( one – stop service )
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
- การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานแล้วเสร็จที่ชัดเจน

4. การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น โดยการจัดทำ ::-
- การทบทวนภารกิจ และหน้าที่ รวมทั้งอำนาจในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ทุก ๆ 4 - 5 ปี
- การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ
- การทบทวนลำดับความสำคัญและความจำเป็นของแผนงาน / โครงการทุก ๆ 2 - 3 ปี โดยให้มีการทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณแบบ        รวบยอด ( comprehensive spending review )
- การแปรสภาพภารกิจงานบางอย่างออกไปเป็นองค์กรมหาชน ศูนย์ความรับผิดชอบ ( responsibility center ) หรือให้ไปเป็นของ           เอกชน รวมถึงการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยจัดทำ ::-
- การประชุมประจำปีระหว่างผู้บริหารส่วนราชการกับผู้รับบริการ หรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงาน
- แบบสำรวจความคิดเห็น / แบบร้องเรียนของผู้รับบริการ
- แผนภูมิองค์กรระบุชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หมายเลขโทรศัพท์
- คู่มือการติดต่อราชการ

6. การเปิดเผยข้อมูล โดยจัดทำ ::-
- รายงานผลสัมฤทธิ์ประจำปี ( annual performance report ) และ พิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะ
- Information and Communication Technology ( Website Linkage and Network )

7. การพัฒนาบุคลากรและการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมของข้าราชการคะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,481